Преводи от, за и в Югоизточна Европа

автор(к)и

Печат

Зимел, Георг

.

simmel georgГеорг Зимел, роден през 1858 г. в Берлин, е един от най-значимите представители на социологията през ХХ век. От 1876 до 1881 г. следва история, народопсихология и философия в Берлин. Първият му дисертационен труд на тема Psychologisch-ethnologische Studien über die Anfänge der Musik [Психологическо-етнологични изследвания върху началото на мистиката] е отхвърлен заради формални пропуски и твърде „рисковани” тези. Като дисертация е прието обаче награденото му изследване Darstellung und Beurteilungen von Kants verschiedenen Ansichten über das Wesen der Materie [Представяне и оценка на различните възгледи на Кант за същността на материята]. След преодоляването на някои пречки през 1885 г. Зимел се хабилитира в областта на философията и става извънреден доцент в Берлинския университет. Въпреки огромния си академичен успех Зимел е конфронтиран с антисемитски настроения. Така през 1898 г. първата му кандидатура за извънредна професура е отхвърлена от Министерството на културата. През 1908 г. назначаваното му за професор в Хайделберг пропада въпреки препоръките на Макс Вебер и Еберхард Готхайн поради антисемитската рецензия на берлинския историк Дитрих Шефер, член на Общогерманския съюз. Георг Зимел умира в Страсбург през 1918 г.